ReferencieZoznam spracovaných projektov


 Názov projektu
 Stupeň Rok  Investor
 Aglomerácia Valaská – kanalizácia a ČOV - prevádzkové poriadky pre skúšobnú prevádzku PP 2020
 Združenie Valaská S-T-H
 Aglomerácia Valaská – kanalizácia a ČOV - dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby DSV 2020 Združenie Valaská S-T-H
 Protipovodňový plán pre stavbu 9724 – Pravenec – Horné Záhumnie, zahustenie Horné Záhumnie Protipovodňový plán 2020 ELSPOL - SK s.r.o.
 Návrh ÚPN-M Brezno časť Vodné hospodárstvo - Zásobovanie pitnou vodou, Odkanalizovanie a čistenie splaškových vôd, Vodné toky a plochy ÚPN-M 2020 Architektonické štúdio Atrium s.r.o.
 Brezno – vodovod Vrchdolinka, doplnok projektovej dokumentácie DUR, DSP 2020  Mesto Brezno
 IBV Vlčia jama – stred, Inžinierske siete; SO-03 Splašková kanalizácia, SO-04 Vodovod DSP 2020 PROFINEX staving s.r.o.
 Rozšírenie kanalizačnej siete -Brezno časť Bujakovo, Predné Halny, Zadné Halny – doplnenie projektovej dokumentácie DSP 2020 Mesto Brezno
Aglomerácia Valaská – kanalizácia a ČOV AD, DRS 2019-
2020
 Združenie Valaská S-T-H
Rekonštrukcia ČOV JE Mochovce DSV 2019 ASIO-SK s.r.o.
Spevnené plochy bytový dom B 101, 102, SO 201 – Dažďová kanalizácia, lokalita Pršianska terasa PP 2019 PROFINEX PT II
IBV Košťany nad Turcom - 2. etapa, odvedenie dažďových vôd DSP 2019 HBJ, s.r.o.
Spevnené plochy bytový dom B 101, 102, SO 201 – Dažďová kanalizácia, lokalita Pršianska terasa DSP 2019PROFINEX PT II
Technická infraštruktúra Pršianska terasa, lokalita C2, Banská Bystrica DSP 2019PROFINEX PT I
Úprava brehu Tajovky DSP 2018ZAaRES
Rekonštrukcia ČOV JE Mochovce DSP 2018ASIO-SK s.r.o.
Sliač – zvýšenie parametrov infraštruktúry NATO – 2. časť DSP a IČ 2018Ministerstvo obrany SR
Technická infraštruktúra Vígľaš, SO 401 vodovod, SO 501 Splašková kanalizácia, SO 502 Dažďová kanalizácia lokalita Vígľaš – Breziny DSP 2018PROFINEX komodity s.r.o.
Granulačná linka - zariadenie na granuláciu sena, slamy a odpadových papierenských kalov DSP 2018MZ-BETA a.s.
Spevnené plochy bytový dom B 101, 102, SO 201 – Dažďová kanalizácia, lokalita Pršianska terasa DSP 2018PROFINEX PT II
Kanalizácia v mestskej časti Malá Iža DSP 2018Mesto Komárno
Protipovodňové opatrenia – areál športovísk v Lučenci EIA 2018Mesto Lučenec
Prevádzkový poriadok Banská Štiavnica, ÚV Rozgrundt, ÚV Banský Studenec,
Štefultov – verejný vodovod
 PP 2017Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Rozšírenie kanalizačnej siete -Brezno časť Bujakovo, Predné Halny, Zadné Halny DSP2017Mesto Brezno
Rozšírenie kanalizačnej siete -Brezno časť Bujakovo, Predné Halny, Zadné Halny DUR2017Mesto Brezno
Posúdenie ČOV Ružomberok Štúdia2017Mondi SCP a.s.
Protipovodňová tesniaca stena ĽSOH Váhu v km 27,450-29,860  DSP2015-7Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Protipovodňová tesniaca stena ĽSOH Malého Dunaja v km 5,600-11,000  DSP 2015-7Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Kanalizácia a prekládka vodovodu v obci Horná Lehota DSP 2017Obec Horná Lehota
Odborný posudok - skládka TKO Veľká Mača Posudok 2016Obec Veľká Mača
Brezno-vodovod „Vrchdolinka“-ulica Potočná, Poľná, Hlboká, Cesta Osloboditeľov, IBV Rovne DSP 2016Mesto Brezno
Čistička odpadových vôd pre Domov dôchodcov a DSS Kremnica
 PS 2016DD a DSS Kremnica
Technická infraštruktúra Banská Bystrica-Pršianska Terasa, lokalita C1-B2 Skut. vyhotovenie 2016Profinex Holding
Technická infraštruktúra Banská Bystrica-Pršianska Terasa, lokalita C1-B2 PP 2016Profinex Holding
Čistička odpadových vôd pre DSS Detva PS 2016DSS Detva
Polder na toku Smíchov DSP, DRS 2015Vodohospodárska Výstavba š.p.
Prevádzkový poriadok PP SKK a ČOV Ružomberok PP 2015Mondi SCP a.s.
Protipovodňová tesniaca stena ĽSOH Váhu vkm 27,450-29,860  EIA 2015Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Protipovodňová tesniaca stena ĽSOH Malého Dunaja vkm 5,600-11,000 EIA 2015Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Protipovodňová tesniaca stena ĽSOH Malého Dunaja vkm 5,600-11,000 Stavebný zámer 2015Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Technická infraštruktúra Vigľaš-Breziny, Vodojem s napojením a rozvodmi PS 2014 Profinex
    
... a mnohé ďalšie projekty, ich zoznam radi zašleme na vyžiadanie

Zoznam skratiek:

AD - Autorský dozor

EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

DSP - Dokumentácia pre stavebné povolenie

DSV - Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

DUR - Dokumentácia pre územné rozhodnutie

GP - Geometrický plán

IČ - Inžinierska činnosť

PP – Prevádzkový poriadok

PD – Projektová dokumentácia

RDS – Realizačná dokumentácia stavby

ÚPN-M - Územný plán mesta