O nás

Ponúkame:

  • vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné, stavebné povolenie, realizačnej a porealizačnej dokumentácie, vrátane inžinierskej činnosti na kanalizácie, vodovody, vodojemy, čistiarne odpadových vôd, úpravy vodných tokov, protipovodňové ochrany, ochranné hrádze
  • projekty protipovodňovej ochrany miest a obcí (poldre, ochranné hrádze a pod.)
  • dažďové nádrže
  • prevádzkové poriadky na vodovody, kanalizácie, ČOV, protipovodňové plány
  • posúdenie technológii ČOV vrátane návrhov na zlepšenie ich funkcií
  • spracovanie EIA a stavebných zámerov
  • v rámci budovania nových ciest projektujeme kanalizácie, vodovody, úpravy vodných tokov vrátane vykonávania inžinierskej činnosti
  • projektové práce – pre granulačné linky na biomasu
  • stavebný dozor, geodetické práce (predrealizačné, porealizačné)
  • predaj softwaru Winplan pre projektovanie vodovodov, kanalizácií a vodných tokov 


Z histórie firmy:

Naša spoločnosť bola založená v roku 1999 pod názvom Hydroprojekt s.r.o., Banská Bystrica ako dcérska spoločnosť firmy Hydroprojekt a.s., Praha.
V decembri 2012 došlo k zmene vo vlastníckej štruktúre, čo bolo sprevádzané zmenou názvu spoločnosti na HYDROTRAJEKT s.r.o.