Predmetom činnosti spoločnosti HYDROTRAJEKT s.r.o. sú::

  • projektové dokumentácie pre územné, stavebné povolenie, realizačnej a porealizačnej dokumentácie, vrátane inžinierskej činnosti na kanalizácie, vodovody, ČOV, úpravy vodných tokov, protipovodňové ochrany, ochranné hrádze
  • prevádzkové poriadky na vodovody, kanalizácie, ČOV a protipovodňové plány
  • posúdenie technológii ČOV vrátane návrhov na zlepšenie ich funkcií
  • spracovanie EIA a stavebných zámerov
  • projektovanie zberných dvorov, kompostární, granulačných liniek na biomasu vrátane inžinierskej činnosti
  • v rámci budovania nových ciest projektovanie kanalizácie, vodovodov, úprav vodných tokov vrátane vykonávania inžinierskej činnosti
  • autorský a stavebný dozor na projektovaných stavbách, geodetické práce (predrealizačné, porealizačné)
  • predaj softwaru WINPLAN pre projektovanie vodovodov, kanalizácií a vodných tokov

Zoznam našich spracovaných projektov sa nachádza v časti Referencie.